Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) Dir. 2023:57

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommitté­direktiv om en parla­menta­risk trygghets­beredning (dir. 2020:32). Enligt direk­tiven ska en parla­menta­riskt samman­satt kom­mitté i form av en trygg­hets­beredning, biträdd av sakkun­niga och experter, bistå regeringen med underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förankrad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet. Genom  tilläggs­direktiv den 26 augusti 2021 ändrades upp­draget till viss del (dir. 2021:62). Kom­mittén har lämnat två del­betänkanden (SOU 2021:85 och SOU 2022:67). Enligt direktiven ska kom­mittén slut­redovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. Dess­förinnan ska en delredo­visning lämnas den 31 oktober 2023.

Uppdraget ändras på så sätt att kom­mittén ska kartlägga kompe­tenser som är involverade i arbetet med att före­bygga återfall i brott och analysera hur den samlade kompe­tensen gemensamt kan bidra i det återfalls­före­byggande arbetet. Vidare ska kom­mittén genomföra en inter­nationell jämförelse samt lämna förslag på hur det återfalls­före­byggande arbetet kan utvecklas i syfte att minska andelen återfall i brott.

Återstående delar av kom­mitténs befintliga uppdrag utgår. Utrednings­tiden förkortas. Uppdraget ska i stället redo­visas redan den 30 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition