Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2022:104

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträckning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Ladda ner:

Genom tilläggs­direktiv som beslutades den 28 april 2022 har utredaren även fått i uppdrag att ta ställ­ning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas underrättelse­verk­samhet (inhämt­nings­lagen) bör utvidgas (dir. 2022:32).

Utredaren får nu också i upp­drag att ta ställning till om, och i så fall vilka, ytterligare tvångs­medel och verk­ställig­hets­åtgärder bör få användas av de brotts­bekäm­pande myndig­heterna för att för­hindra allvarlig brotts­lighet, till exempel hemlig rums­avlyss­ning och hemlig data­avläsning avseende rums­avlyss­nings­uppgifter, genom­sökning på distans, bio­metrisk autenti­sering och kopiering. Utredaren ska dess­utom ta ställ­ning till om till­stånd till hemlig kamera­övervak­ning och hemlig data­avläsning avseende kamera­övervak­nings­uppgifter utanför en för­under­sökning bör kunna knytas till en person.

Utrednings­tiden, den 14 oktober 2022, ligger fast för de ursprung­liga direk­tiven när det gäller del­upp­draget att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brottslighet som före­kommer inom ramen för kriminella nätverk. Delupp­draget att se över frågan om utökade möjlig­heter till preventiv hus­rann­sakan i de ursprung­liga direktiven, upp­draget att se över tillämp­nings­området för inhämt­nings­lagen enligt tilläggs­direktiv den 28 april 2022 och de delar av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redo­visas senast den 31 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

  Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträckning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

  Förkortad tid för uppdraget

 • Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

  Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition