Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05) Dir. 2023:1

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 maj 2021 kommitté­direktiv om biometri i brotts­bekämp­ningen (dir. 2021:34). Upp­draget skulle enligt direk­tiven redo­visas senast den 20 februari 2023.

Den 17 mars 2022 beslutade regeringen tilläggs­direktiv (dir. 2022:19) till utred­ningen.

Utredningstiden förlängs. Upp­draget ska i stället redo­visas senast den 20 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biometri

    Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Lagrådsremiss

Proposition