Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2021 års datalagringsutredning (Ju 2021:09) Dir. 2023:2

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 kommitté­direktiv om data­lagring vid brotts­bekämp­ning – ytter­ligare åtgärder för en modern och ända­måls­enlig reglering (dir. 2021:58). Upp­draget skulle enligt direktiven redo­visas senast den 6 februari 2023.

Utrednings­tiden förlängs. Uppdraget ska i stället redo­visas senast den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition