Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Försöksverksamhetskommittén Dir. 2023:47

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om
försöksverksamhet i kommuner och regioner (dir. 2021:110). Enligt
direktiven skulle en särskild utredare främja försöksverksamheter i
kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att öka kommunernas
och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför.
Genom ett samlat arbete med försöksverksamhet kan staten bidra till att
hitta lösningar och etablera nya arbetssätt för kommuner och regioner att
hantera utmaningarna.

Utredaren får nu även i uppdrag att bl.a.

  • sträva efter att få till stånd försöksverksamhet som syftar till att
    motverka välfärdsbrottslighet,
  • analysera hur försöksverksamheten förhåller sig till regelverken om
    offentlighet och sekretess, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den
14 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition