Proposition från Socialdepartementet

Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken Prop. 2009/10:222

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011. Det är främst fråga om att ändra de hänvisningar i dagens lagstiftning som görs till olika bestämmelser i socialförsäkringslagstiftningen. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken.

Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2011.

Socialförsäkringsbalken innebär en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter ungefär 30 gällande socialförsäkringsförfattningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)