Proposition från Socialdepartementet

En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Prop. 2010/11:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen gör regeringen en översyn av regleringen beträffande narkotika, narkotikaprekursorer, (=utgångsämne för framställning av narkotika, red. anm.), dopningsmedel, hälsofarliga varor och flyktiga ämnen m.m. I propositionen föreslås att dagens systematik beträffande lagstiftningen inte bör ändras. Inte heller bör den grundläggande arbetsfördelningen mellan Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut ändras, när det gäller att utreda och till regeringen föreslå att en substans bör bli föremål för kontroll.

Regeringen föreslår att det i lagen om kontroll av narkotika införs en bestämmelse som gör det möjligt att hantera narkotika för industriella ändamål. Syftet med detta är att göra det möjligt att narkotikaklassa GBL och 1,4 butandiol som i dag är upptagna som hälsofarliga varor.

Statens folkhälsoinstitut har idag möjlighet att bevilja undantag från förbudet mot att hantera de varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Statens folkhälsoinstitut kommer att få en förstärkt tillsynsroll. Folkhälsoinstitutet kommer vidare att få meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning och innehav samt förande av anteckningar och märkning.

I avvaktan på att regeringen beslutar om att förklara en substans som narkotika eller hälsofarlig eller i avvaktan på att beslutet ska träda i kraft ska det till skydd för enskildas liv och hälsa vara möjligt att omhänderta och förstöra vissa substanser som kan antas komma att användas i missbrukssyfte. En ny lag som ger polismän och tulltjänstemän rätt att omhänderta substanser införs. Åklagare får besluta om förstörande. Åklagarens beslut kan överklagas till allmän domstol.

Straffskalan för grovt dopningsbrott skärps till fängelse i högst sex år. Dopningslagen tillämpningsområde när det gäller första paragrafen ändras på så sätt att regleringen gäller kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Utöver den ändringen ändras lagtexten i paragrafen redaktionellt så att innehållet blir mer lättillgängligt.

Slutligen föreslås också ett antal lagändringar som syftar till att öka överskådligheten i regelsystemet och att förbättra kontrollsystemet. Ett exempel är att det i paragraf tolv i lagen om kontroll av narkotika intas ett bemyndigande om att ytterligare föreskrifter också får meddelas i fråga om innehav av narkotika. Lagen om kontroll av narkotika ändras så att den svenska regleringen i fråga om beredningar ska stämma överens med regleringen om beredningar i FN:s allmänna narkotikakonvention. I lagen om kontroll av narkotika införs en föreskrift om att den som får tillstånd till innehav av narkotika för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, ska föra sådana anteckningar som avses i nionde paragrafen i lagen om kontroll av narkotika.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)