Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. Prop. 2013/14:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att en nyanländ invandrare som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt den s.k. etableringslagen. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Det föreslås även en ändring i etableringslagen som innebär att en etableringsplan får förlängas utöver 24 månader för en nyanländ som deltar i etableringsinsatser på deltid på grund av föräldraledighet.

Regeringen föreslår vidare att rätten till prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare avskaffas.

Det föreslås också att en nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort, ska erbjudas samhällsorientering enligt lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Dessutom föreslås det att föräldraledighetslagen justeras så att det tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt.

Regeringen föreslår slutligen en ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Ändringen innebär att dagar i sjukperioder ska läggas samman enligt motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Lagstiftningskedjan