Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet Prop. 2015/16:18

Publicerad

Protokoll nr 15 om ändring av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) syftar till att öka effektiviteten hos Europadomstolen.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet.

Protokollet innebär i huvudsak följande:

  • Det tydliggörs att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls och att de också har en viss bedömningsmarginal när de utövar denna skyldighet.
  • Parterna ska inte längre kunna förhindra domstolens kammare att överlämna ett mål till avgörande i stor sammansättning.
  • Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen minskas från sex till fyra månader.
  • Domstolen får ökade möjligheter att avvisa ett mål när en klagande inte har lidit avsevärt men av en konventionskränkning.
  • Bestämmelsen att en domare måste avsluta sin tjänstgöring när han eller hon fyller 70 år upphävs. I stället införs en bestämmelse att en domarkandidat måste vara under 65 år när förfarandet inför tillsättande av en domartjänst inleds.

En följdändring föreslås i lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Pressmeddelande: Ytterligare steg för att effektivisera Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (4 st)

Laddar...