Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol Prop. 2004/05:167

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Protokollet innebär en effektivisering av förfarandet hos den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen), bland annat när det gäller domstolens domförhetsregler. Kommittéer med tre domare kommer att kunna döma i sak i mer rutinartade mål (hittills har det krävts sju domare). En ensam domare kommer att kunna besluta att mål inte ska tas upp till prövning i sak eller avskriva mål (i dag beslutar tre domare om detta). Ett nytt krav som måste uppfyllas för att mål ska tas upp till prövning i sak införs också. Vidare ges Europarådets ministerkommitté möjlighet att väcka talan inför Europadomstolen mot en stat för bristande efterlevnad av en tidigare dom från domstolen. Som en följd av ett svenskt godkännande av protokoll nr 14 föreslås vidare en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (4 st)

Laddar...