Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Prop. 2016/17:175

Publicerad

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande.

Ladda ner:

Harmoniseringen innebär bland annat

  • att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag,
  • att den så kallade rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program,
  • att ett proportionerligt åtgärdssystem införs för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande samt
  • att handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

För att kunna genomföra en harmonisering inom etableringsuppdraget
är det nödvändigt att ändra flera befintliga lagar och förordningar som
styr nyanländas etablering. I denna proposition föreslås därför att lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska
ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för
etableringsinsatser. Det föreslås även ändringar i ett antal andra lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

    I lagrådsremissen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande genom att reglerna för etableringsinsatser och individersättningar görs mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande.

Proposition (1 st)