Proposition från Justitiedepartementet

Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål Prop. 2017/18:67

Publicerad

Regeringen lämnar i denna proposition förslag om ett nytt delgivningssätt – tillgänglighetsdelgivning. Förslaget syftar till att skapa en effektivare handläggning av brottmål och snabbare lagföring av brott.

Ladda ner:

Delgivningssättet innebär att delgivning sker genom att stämning och andra handlingar i ett brottmål hålls tillgängliga vid tingsrätten från en i förväg bestämd tidpunkt. Den misstänkte ska vid ett personligt sammanträffande med polis eller åklagare ha delgetts information om denna tidpunkt och om vid vilken tingsrätt handlingarna hålls tillgängliga. Tillgänglighetsdelgivning ska få användas på försök vid de tingsrätter som regeringen bestämmer.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Snabbare lagföring

    Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

  • En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

    Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Svensk författningssamling (6 st)