Proposition från Utbildningsdepartementet

Samling för skolan Prop. 2017/18:182

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Ladda ner:

Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.

Förslagen innebär följande:

  • Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.
  • Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
  • Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas.
  • Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.

Vidare föreslås att övergångsbestämmelserna i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i vissa skolformer, ska förlängas till utgången av juni 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Vissa bestämmelser föreslås dock tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

  • Samling för skolan

    Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (2 st)