Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare Prop. 2022/23:54

Publicerad

Denna proposition innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Ladda ner:

Professionsprogrammet föreslås bestå av två delar. Dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare. Dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla dels kompetensutvecklingsinsatser som kan ligga till grund för meriteringsnivåer, dels andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskollärare samt kompetensutvecklingsinsatser för rektorer. Det nationella meriteringssystemet ska innehålla meriteringsnivåer. En av dessa nivåer ska förutsätta en examen på forskarnivå. 

Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling ska till viss del preciseras. Statens skolverk ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare har uppnått en viss meriteringsnivå om läraren eller förskolläraren uppfyller villkoren för nivån. Ett beslut om meriteringsnivå ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om en lärare eller förskollärare får sin legitimation återkallad ska ett beslut om att han eller hon har uppnått en meriteringsnivå upphöra att gälla när beslutet om återkallelse av legitimationen har fått laga kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien (1 st)

 • Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

  I denna promemoria föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas med syftet stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (3 st)

 • Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

  Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

 • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

 • Samling för skolan

  Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (3 st)

 • Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

  Denna proposition innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

 • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

  I propositionen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som i huvudsak syftar till ökad lärarkompetens.

 • Samling för skolan

  Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Laddar...