Proposition från Justitiedepartementet

En ny lag om företagshemligheter Prop. 2017/18:200

Publicerad

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.

Ladda ner:

Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

 • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
 • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
 • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
 • straffskalan för företagsspioneri skärps.

Regeringen vill samtidigt göra det tydligare att skyddet för företagshemligheter inte hindrar någon att slå larm om missförhållanden utan risk för straff eller skadestånd.

Skyddet för företagshemligheter får inte leda till att arbetstagare känner sig hindrade att byta arbete. Det klargörs därför i lagen att arbetstagarens personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare. Det ställs också högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Stärkt skydd för företagshemligheter

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skyddet för företagshemligheter

  En särskild utredare ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om skyddet för företagshemligheter som sannolikt antas inom den närmaste tiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ny lag om företagshemligheter

  I utredarens uppdrag har ingått att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet om skydd för företagshemligheter, samt att överväga hur ett straffansvar kan utformas när det gäller en anställd som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon fått tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny lag om företagshemligheter

  Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.

Proposition (1 st)

 • En ny lag om företagshemligheter

  Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.