Proposition från Socialdepartementet

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Prop. 2017/18:273

Publicerad

Regeringen föreslår att en ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen. Bestämmelsen ska förtydliga kommunernas möjligheter att inrätta så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en särskild form av boende för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som behöver bryta oönskad isolering.

Ladda ner:

Tryggare boende – men utan heldygnsvård

Den föreslagna ändringen ska visa kommunernas möjlighet att inrätta särskilda boenden anpassade för äldre kvinnor och män som behöver vård men inte heldygnsvård. Det kan exempelvis vara äldre som inte längre känner att det är tryggt att själva bo kvar hemma.

Bryt den äldres isolering

Ett ytterligare syfte med förslaget är att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av.

Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som exempelvis kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Hemtjänsten ska kunna hjälpa till

Stöd och hjälp från hemtjänsten ska kunna erbjudas efter biståndsprövning. Kravet på dygnet runt-bemanning utifrån den enskildes aktuella behov bör dock inte gälla för biståndsbedömt trygghetsboende.

Om den äldres efter en tid behöver mer omfattande stöd bör han eller hon motiveras att flytta till en boendeform som bättre passar behoven.

Ska kunna erbjuda hemsjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer ska inte omfatta biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen ska däremot få erbjuda hemsjukvård.


Landstinget ska få överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård i dessa boenden till en kommun om landstinget och kommunen kommer överens om det.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

  • Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

    I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

  • Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

    Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition