Proposition från Justitiedepartementet

Revision av det enhetliga elektroniska rapporterings­formatet Prop. 2020/21:34

Publicerad

Vissa noterade företag ska upprätta års- och koncern­redo­visningar i ett format som möjliggör enhetlig elek­tronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommis­sionens s.k. Esef-förordning.

Ladda ner:

Med anledning av kravet på enhetligt elektro­niskt format, föreslås några komplet­terande lagänd­ringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revi­sions­berättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huru­vida års­redo­visningen, och i före­kom­mande fall koncern­redovis­­ningen, är upp­­rättad i överens­stämmelse med kraven på formatet.

Förslagen är ägnade att stärka investe­rarnas förtro­ende för de finansi­ella rapporter som ett företag upprättar i det enhet­liga elek­troniska formatet.

I propositionen behandlas även riksdagens tillkänna­givande om en över­syn med tillfällig inriktning av de tidsfrister i aktie­bolags­lagen som gäller vid kapital­brist i aktie­bolag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncern­redovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Proposition (1 st)