Proposition från Justitiedepartementet

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Prop. 2021/22:17

Publicerad

Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekostnad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Ladda ner:

I propo­sitionen lämnas förslag som innebär att om någon som är 18–20 år har begått ett brott, och det för brottet inte är före­skrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, ska hans eller hennes ungdom inte beaktas särskilt vid straff­mät­ningen. Det­samma ska gälla om brottets straff­värde uppgår till fängelse i ett år eller mer. Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma lagöver­trädare i den ålders­gruppen till fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lagöver­trädare, t.ex. fängelse på livstid. Vidare föreslås att de särskilda ungdoms­påföljderna i princip ska vara för­behållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. Den som är över 18 år ska få dömas till någon av ungdoms­påföljderna endast om det finns särskilda skäl för det. Vidare föreslås att vissa allvarliga brott, t.ex. mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Slutligen föreslås att det inte ska ställas särskilda krav på inhäm­tade av yttrande från social­nämnden för att kunna döma lagöver­trädare under 21 år till fängelse i mer än tre månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år

  En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.

Departementsserien (1 st)

 • Slopad straff­rabatt för unga myndiga vid allvarlig brotts­lighet (utkast till lagråds­remiss)

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behandling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år inne­bär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas en alltför stor hän­syn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lagöver­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Proposition (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekostnad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.