Ordning och reda på avfallet Prop. 2021/22:219

Publicerad

I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.

Ladda ner:

Det lämnas även förslag som syftar till att förbättra avfallshanteringen.
Det föreslås ett nytt bemyndigande som ger möjlighet att meddela föreskrifter om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska ställa säkerhet för kostnaderna för de återställningsåtgärder som kan komma att behövas med anledning av verksamheten. Det föreslås även att straff ska kunna utdömas när någon överlämnar avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Det föreslås också vissa lagändringar som behövs för att genomföra nya bestämmelser i EU:s reviderade avfallsdirektiv. I syfte att skapa förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter föreslås att föreskrifter ska kunna meddelas om att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall än vad som motsvarar organisationens marknadsandel. Om det har skett ska övriga producentansvarsorganisationer vara skyldiga att betala skälig ersättning till den ansvariga organisationen. Det föreslås också att det ska kunna meddelas föreskrifter om att de intäkter som en producentansvarsorganisation för förpackningar har endast får användas för verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter eller för att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen.

Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter
träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Statens gruvliga risker

    Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ordning och reda på avfallet

    I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv.

Proposition (1 st)

  • Ordning och reda på avfallet

    I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.