Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling Diarienummer: M2021/02118

Publicerad Uppdaterad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.