Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Nya regler om hållbarhetsrapportering Prop. 2023/24:124

Publicerad

Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning.

Ladda ner:

Det första direktivet handlar om företagens hållbarhetsrapportering. Syftet med hållbarhetsrapportering är att ge finansmarknaderna tillgång till tillförlitlig och jämförbar information från företagen om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Rapporteringen ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar och brister i sociala förhållanden.

Jämfört med den tidigare EU-lagstiftningen om hållbarhetsrapportering som infördes för vissa stora företag 2016, ställer det nya direktivet högre krav på informationsgivningen från de företag som omfattas, t.ex. när det gäller den s.k. värdekedjan och utsläpp av växthusgaser. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas till att omfatta bl.a. små och medelstora företag som är börsnoterade, stora eller börsnoterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EES. Rapporten ska granskas av en revisor.

Det andra direktivet, om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag, innebär ett nytt rapporteringskrav. Därtill föreslår regeringen åtgärder för en tydligare datering av årsredovisningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Det nya rapporteringskravet om könsfördelningen bland styrelseledamöterna ska tillämpas från och med räkenskapsår som inleds efter utgången av 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbarhetsredovisning (Ju 2021:06)

  Ändring i uppdraget

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

  Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46). Ytter­ligare krav på före­tags rapportering förväntas i EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd aktuali­serats.

 • Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsredovisning

  Slutbetänkande av Utredningen om hållbarhetsredovisning.

 • Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

  Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multi­nationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentlig­göra inkomst­skatte­uppgifter i en rapport (inkomst­skatte­rapport). Syftet med direktivet är att främja före­tagens trans­parens och ansvars­tagande och att möjlig­göra för allmän­heten att bedöma före­tagens påverkan på ekonomin.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsrapportering

  Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning.

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag med krav på att stora, multi­natio­nella koncerner och företag ska offentliggöra inkomst­skatte­uppgifter. Förslagen gäller koncerner och företag med årliga intäkter som överstiger 8 miljarder kronor.

Proposition (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsrapportering

  Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning.

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  EU har antagit ett direktiv som syftar till att öka de stora koncernernas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomstskatteuppgifter.

Laddar...