Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Dialog om samhällets värdegrund Skr. 2009/10:106

Publicerad Uppdaterad

Regeringen aviserade 2008 en satsning på värdegrundsdialog i samverkan med bland annat organisationer inom det civila samhället. I denna skrivelse redovisas regeringens syfte med satsningen och det arbete som hittills har bedrivits. Vidare beskrivs frågor som regeringen bedömer är strategiska för det framtida arbetet.

Ladda ner:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till.

Samhällets värdegrund i betydelsen demokratin och de mänskliga rättigheterna behöver därför inte slås fast; den gäller redan, och den vilar till stora delar på universella regler. Regeringen anser dock att det finns behov av utökad dialog och reflektion om vad normerna om demokratin och de mänskliga rättigheterna konkret innebär i vardagen. Normerna medför både rättigheter och ansvar för varje person, vilket ställer krav på kunskap och medvetenhet om deras betydelse.

En aktiv dialog om samhällets värdegrund - demokratin och de mänskliga rättigheterna - förutsätter personliga möten och att det finns utrymme för att ventilera frågor om tolkning, intressekonflikter och regelmotsättningar, både i dialog mellan enskilda och mellan enskilda och företrädare för den offentliga sektorn.

Regeringen vill framöver vidga sättet att arbeta med frågor om social sammanhållning till att inte endast omfatta dialog som uttryckligen rör demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Ansträngningar bör även göras för att stimulera till att mötesplatser utvecklas där människor med olika erfarenheter, bakgrund, värderingar och livssituationer kan mötas, särskilt i lokalsamhället. Det övergripande syftet bör vara att verka för social sammanhållning med utgångspunkt i demokratin och de mänskliga rättigheterna. Utifrån denna inriktning redovisas framtida insatser.

Laddar...