Skrivelse från Kulturdepartementet

En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället Skr. 2017/18:246

Publicerad

Regeringens skrivelse En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället beskriver åtgärder som vidtagits under mandatperioden 2014–2018 och som bidrar till mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Skrivelsen utgår delvis från Utredningen för ett stärkt civilsamhälles betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

Ladda ner:

Regeringens politik för det civila samhället syftar till att Sverige ska fortsatt kännetecknas av att ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen med det offentliga och har en mångfald av verksamheter. I skrivelsen sammanfattas regeringens politik för det civila samhället och de åtgärder som ska skapa mer långsiktiga och stabila villkor, samt stärka oberoendet för det civila samhället. 

De förutsättningar som lägger grunden för detta är

 • regelbundna och flexibla samrådsstrukturer för att gemensamt bättre kunna lösa aktuella samhällsproblem
 • förbättrad kunskap bland offentliga aktörer om det civila samhällets betydelse och särart för att skapa förbättrade villkor och förutsättningar för ideella aktörer i alla dess roller
 • långsiktig, förutsebar och rättssäker hantering av statsbidrag.

Det övergripande målet för politiken för det civila samhället är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

  Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (dir. 2014:40) med syftet att stärka det civila samhällets roll i demokratin.

 • Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

  En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Palett för ett stärkt civilsamhälle

  Utredningen för ett stärkt civilsamhälle föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Lagrådsremiss

Proposition