Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En handläggningslag - förfarandet hos försäkringskassorna SOU 2001:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att det utöver bestämmelserna i förvaltningsla-gen skall finnas en generell handläggningslag, som skall gälla för de allmänna försäkringskassorna och Premiepensionsmyndigheten samt för RFV och skattemyndigheten i den mån dessa myndigheter handläg-ger socialförsäkringsärenden. I lagen regleras grunddragen för förfarandet i socialförsäkringsären-den, nämligen hur ett ärende inleds, utredningsansvaret, interimistiska beslut, föredragning av ett ärende, motivering av beslut, underrättelse om beslut m.m., överklagande, omprövning och när ett beslut blir gäl-lande. Lagen är utformad så att den i princip inte dubblerar förvalt-ningslagens bestämmelser. Även i fortsättningen kommer det dessutom att utöver bestämmelserna i nu nämnda lagar behövas vissa särreg-ler för speciella ärendeslag. I vissa avseenden innebär utredningens förslag till en ny handlägg-ningslag ett väsentligen tekniskt sammanförande av bestämmelser som nu regleras förmånsvis, utan att någon ändring i sak föreslås. I andra delar innebär förslaget betydande skillnader jämfört med vad som gäll-er i dag. Beträffande vissa ämnen den försäkrades skyldighet att an-mäla ändrade förhållanden, indragning och minskning av ersättning samt återkrav har utredningen funnit att de har ett sådant samband med villkoren för ersättningarna att ett förenhetligande inte skulle vara möjligt utan att vissa av förmånernas omfattning påverkas. Av bl.a. detta skäl har utredningen ansett att tanken på ett förenhetligande i des-sa delar bör undersökas i annat sammanhang.
Laddar...