Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Framtidens kriminalvård SOU 2005:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommittén föreslår en ny kriminalvårdslag med regler om verkställighet av fängelsestraff, skyddstillsyn och samhällstjänst. Som en allmän utgångspunkt för kommitténs arbete har gällt att individens egen motivation till förändring ska tas till vara utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. I betänkandet föreslår kommittén bl.a. att: - En individuell verkställighetsplan ska upprättas för samtliga som har dömts till en kriminalvårdspåföljd. I planen ska bl.a. anges vad som förväntas av den dömde och vilka mål han eller hon har att sträva efter under verkställigheten. - Ett förmånssystem bör införas i anstalterna för att ta tillvara den intagnes egen motivation och ansvarstagande. Förmånssystemet innebär bl.a. att om den intagne följer verkställighetsplanen och i övrigt är skötsam ska han eller hon tilldelas särskilda förmåner genom uppflyttning till en förhöjd nivå i förmånssystemet. - Den intagnes utslussning till samhället ska vara kopplad till förmånssystemet. Den som befinner sig på en förhöjd nivå i förmånssystemet ska efter det att minst hälften av strafftiden har avtjänats kunna få vistas utanför anstalt enligt de former för utslussning som finns i dag samt genom nya regler om utökad frigång och vistelse i av kriminalvården kontrollerade boenden. - Den villkorliga frigivningen föreslås bli fakultativ. Dömda som grovt misskött sig under verkställigheten ska efter en särskild prövning kunna få avtjäna hela den utdömda strafftiden i anstalt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)