Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Uppdragsarkeologi i tiden SOU 2005:80

Publicerad Uppdaterad

Uppdragsarkeologiutredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på det uppdragsarkeologiska området.

Ladda ner:

Uppdraget har inneburit att bland annat att göra en sammanfattande analys av verksamheten och tillämpningen av aktuella bestämmelser. I uppdraget har ingått att lämna förslag om den framtida organisationen av Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) avdelning för arkeologiska undersökningar (UV). En annan uppgift har varit att kartlägga hur de samlade kostnaderna för uppdragsarkeologiska undersökningar har utvecklats liksom hur exploatörernas utökade kostnadsansvar för fyndhantering och konservering har utfallit. Utredaren skulle också överväga om det bör införas något system med auktorisation eller liknande av arkeologer verksamma inom den uppdragsarkeologiska verksamheten.