Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Släpvagnskörning med B-körkort - när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? SOU 2007:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det tredje körkortsdirektivet (2006/126/EG) kommer att medföra vissa förändringar av reglerna om att få dra en släpvagn med stöd av ett B-körkort. Den som har ett B-körkort kompletterat med utbildning och/eller genomfört körprov ska kunna köra en kombination av dragbil och släp som överstiger dagens begränsning på 3 500 kg och kommer att få köra en kombination med en sammantagen totalvikt om 4 250 kg. Dagens begränsningsregel för släpets totalvikt till att högst uppgå till dragbilens tjänstevikt kommer också att slopas. De nya bestämmelserna ska enligt direktivet antas senast 2011 och börja tillämpas den 19 januari 2013. Vid den senare tidpunkten ska också det nu gällande andra körkortsdirektivet upphöra att gälla. Utredningen bedömer att det inte är tillåtet att tillämpa de nya reglerna tidigare än den 19 januari 2013. Att tillämpa bestämmelserna tidigare skulle innebära ett avsteg från de nu harmoniserade bestämmelserna i det andra körkortsdirektivet. Det skulle i strid med ett av direktivets syften, i enlighet med dess beaktandesatser, innebära en risk för att den fria rörligheten försvårades. Dessutom skulle det kunna uppfattas som att en snedvridning av konkurrensen skapades. Kraven för att erhålla den nya utökade B-behörigheten kommer att ha stora likheter med vad som redan gäller för den befintliga BE-behörigheten. Även detta förhållande innebär att en förändring i förtid inte framstår som så angelägen. Majoriteten av dem som kommer att vara intresserade av att erhålla den nya behörigheten finns troligen i den grupp om cirka 4 500 personer som årligen förvärvar BE-behörighet. Av dessa kommer antagligen ett flertal även i fortsättningen att välja BE-behörighet eftersom den ger möjlighet att dra ännu tyngre släpvagnar än vid utökad B-behörighet. Utredningen tar inte i delbetänkandet ställning till hur den nya behörigheten ska förvärvas. Denna fråga kommer att behandlas i utredningens slutbetänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)