Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En reformerad körkortslagstiftning - Genomförandet av tredje körkortsdirektivet SOU 2008:130

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande av 2007 års körkortsutredning. Regeringen beslutade den 30 november 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande författningar samt att analysera hur EG:s tredje körkortsdirektiv skulle genomföras i svensk rätt. Uppdraget omfattade också att utreda vissa frågor om förnyelse och utbyte av körkort, att analysera förslag till förändringar av reglerna för nyblivna förare under prövotiden, att se över systemet med läkares anmälningsplikt och att analysera hur författningsändringarna med anledning av yrkesförardirektivet (2003/59/EG) och det tredje körkortsdirektivet påverkade varandra. Till särskild utredare förordnades den 19 december 2006 numera chefsrådmannen Björn Hansson. Utredningen har tidigare lämnat ett betänkande; Släpvagnskörning med B-körkort - när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? (SOU 2007:33).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)