Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet SOU 2008:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av sådan behandling av personuppgifter som sker inom åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget var att åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt med bl.a. användning av moderna och ändamålsenliga IT-system samtidigt som enskilda personers integritetsintressen tillvaratas. Utredningen föreslår bland annat att de grundläggande principerna för behandling av uppgifter i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet ska regleras särskilt i lag, medan kompletterande bestämmelser ska meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Åklagardatalag

    Regeringen föreslår att det införs en lag om behandling av personuppgifter i Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens verksamhet.

Proposition (1 st)

  • Åklagardatalag

    Regeringen föreslår att det införs en lag om behandling av personuppgifter i Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens verksamhet.

Svensk författningssamling (SFS)