Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden : genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv SOU 2012:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 20 oktober 2010 direktivet (2010/64/EU) om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Direktivet innehåller minimiregler som ska garantera misstänkta och tilltalade personers rätt till tolk och översättning av handlingar vid straffrättsliga förfaranden. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 27 oktober 2013.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 om utredningsdirektiv angående genomförandet av EU-direktivet (dir. 2011:118). Utredningens uppdrag är att ta ställning till hur EU-direktivet ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet samt bedöma behovet av författningsändringar och andra åtgärder. Utredningen ska också föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra direktivet. I uppdraget ingår även att belysa effekter och konsekvenser för dem som berörs av förslaget och – om något förslag kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna – föreslå hur dessa ska finansieras.

Lagstiftningskedjan