Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Avlyssning mot grova vapenbrott? SOU 2012:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens huvudsakliga uppdrag har bestått i att utvärdera hur tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel har tillämpats.

I det här betänkandet utreds frågan om tvångsmedlets tillämpningsområde bör vidgas till att omfatta fler grova vapenbrott och något eller några andra allvarliga brott för vilka det av utredningsskäl är särskilt angeläget att få del av uppgifter om innehållet i elektronisk kommunikation.