Proposition från Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel Prop. 2012/13:180

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott samt 3 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.