Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ SOU 2013:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att en ny lag om beslut i särskilda fall i regeringsärenden rörande militär verksamhet ersätter den idag gällande lagen. I lagförslaget finns en uttömmande uppräkning av i vilka sakfrågor regeringsbeslut får fattas av ett statsråd. I denna del innebär lagförslaget en anpassning till nu gällande lagstiftning och förhållanden. I lagförslaget slås också - till skillnad från vad som är fallet idag - uttryckligen fast att regeringsbeslut får fattas av ett statsråd endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte, med hänsyn till vad ärendet avser eller av andra skäl, är olämplig.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)