Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

E-röstning och andra valfrågor SOU 2013:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet. Den 10 januari 2013 överlämnade kommittén delbetänkandet "Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater" (SOU 2012:94). Kommittén har därefter fortsatt sitt arbete med de återstående frågorna enligt direktiven. Dessa frågor redovisas här i kommitténs slutbetänkande "E-röstning och andra valfrågor" (SOU 2013:24). Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet

    Alla röstberättigade personer ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt. Regeringen föreslår därför bl.a. att personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till sin vallokal eller röstningslokal ska erbjudas möjlighet att få lämna sina röster till kommunala ambulerande röstmottagare.

Proposition (3 st)