Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv? SOU 2013:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den parlamentariskt sammansatta Budgetprocesskommittén överlämnade den 3 maj 2013 delbetänkandet ”Budgetramverket – uppfyller det EU:s direktiv?” till regeringen. Europeiska unionens råd antog den 8 november 2011 ett direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Kommitténs uppdrag är att göra en översyn av den svenska budgetprocessen och som en del behandlas frågan om införlivandet av EU-direktivet. Direktivet innehåller minimiregler för hur budgetramverken i EU:s medlemsstater ska vara utformade för att bl.a. säkerställa att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden att undvika alltför stora underskott enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna ska inrätta treåriga budgetpolitiska mål och numeriska finanspolitiska regler som ska återspeglas i de årliga budgetbesluten och som medför konsekvenser om de inte iakttas. Budgetramverket ska även omfatta en redovisning av de offentligfinansiella konsekvenserna av planerade finanspolitiska åtgärder samt realistiska makroekonomiska prognoser och budgetprognoser. Prognoserna ska genomgå regelbundna och fullständiga utvärderingar. Direktivet ska vara genomfört senast den 31 december 2013.

Enligt kommittén har det svenska budgetramverket bevisligen fungerat väl och i linje med direktivet. Det är därför viktigt att inte ändra ramverket utan att starka skäl talar för det. Kommitténs övergripande bedömning är att det svenska budgetramverket uppfyller EU-direktivets krav på samtliga områden, med undantag för kravet på redovisning av regelbundna, objektiva och fullständiga utvärderingar av regeringens makroekonomiska prognoser och budgetprognoser.

Kommittén föreslår därför ett tillägg till budgetlagen med innebörden att regeringen ska vara skyldig att regelbundet redovisa utvärderingar av de prognoser som presenteras i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen ska även förklara signifikanta skillnader mot kommissionens prognoser. Kommittén föreslår därtill några smärre ändringar i budgetlagen för att tydliggöra rådande praxis.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)