Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur SOU 2013:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Budgetprocesskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av budgetprocessen. Syftet är att utifrån erfarenheterna av den nuvarande budgetprocessen stärka och förtydliga budgetramverket.

Kommittén har bl.a. lämnat förslag och gjort bedömningar kring:

  • budgetpolitiska mål och riksdagens ansvar för det medelfristiga budgetperspektivet,
  • hur dagens praxis för budgetbehandling bör regleras i syfte att tydliggöra gällande ordning,
  • om det finns skäl att utveckla budgetprocessen genom att t.ex. behandla inkomst- och utgiftssidan på ett mer enhetligt sätt
  • regler kring ändringar i statens budget under pågående budgetår, och
  • regler kring myndigheters föreskrifter med budgetkonsekvenser.

Kommittén har även behandlat vissa frågor om EU-direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Detta redovisades i ett delbetänkande i maj 2013.

Kommittén föreslår att de föreslagna ändringarna i riksdagsordningen och budgetlagen ska träda i kraft den 1 september 2014 och således tillämpas i samband med behandlingen av budgeten för 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)