Proposition från Finansdepartementet

En utvecklad budgetprocess Prop. 2013/14:173

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att viss praxis för hur riksdagen fattar beslut om statens budget blir lagfäst. Dessutom föreslås att det införs krav på att utvärdera de budgetpolitiska målen och på hur målen ska följas upp. Förslagen ingår i propositionen En utvecklad budgetprocess som regeringen lämnar till riksdagen idag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014 vilket innebär att de tillämpas vid behandlingen av statens budget för 2015.

Bakgrund

Propositionen tar sin utgångspunkt i betänkandet En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) från den parlamentariskt sammansatta Budgetprocesskommittén. Kommittén hade till uppdrag att utifrån erfarenheterna av nuvarande lagar och praxis stärka och förtydliga budgetramverket. Utredningen överlämnades till regeringen den 3 oktober 2013 och har därefter remissbehandlats. I propositionen ingår de förslag och bedömningar där det rådde parlamentarisk samsyn i Budgetprocesskommittén.

______________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 17 juni 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)