Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ID-nummer: SOU 2017:50

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Ladda ner:

Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39). Dessutom har utredningen haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närliggande lagstiftning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse