Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser ID-nummer: SOU 2018:36

Ladda ner:

Utredningen har utrett om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera
• om det långsiktigt finns ett behov av en särskild reglering av ett
rättspsykiatriskt forskningsregister,
• vilken rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister som
behövs,
• vilken rättslig reglering som behövs för att Statistiska centralbyrån
(SCB) ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers
inkomstförhållanden till Luxembourg Income Study (LIS),
• om det behövs ett förstärkt skydd för uppgifter om avlidna i
forensisk forskning, och
• vilka rättsliga förutsättningar som finns i EU:s dataskyddsförordning
för behandling av personuppgifter hos Kungliga biblioteket
och andra forskningsbibliotek.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition