Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter SOU 2017:110

Publicerad

Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om kommittédirektiv till en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (dir. 2014:103). Under denna tid har tre nationella samordnare följt varandra i spåren. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:27, dir. 2015:86) har samordningsuppdraget förlängts till den 12 januari 2018. Det här slutbetänkandet innehåller en slutredovisning av samordningens arbete under de 3,5 år som gått.

Ladda ner:

Bakgrund

Samordningen är en del av en större satsning från regeringens sida i fråga om terrorstrategier, handlingsplaner för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och ett stort antal uppdrag till en rad myndigheter. Åtgärderna syftar till att:

  • stärka demokratin mot våldsbejakande extremism,
  • motverka personers inträde i våldsbejakande extremistmiljöer,
  • underlätta personers utträde ur sådana miljöer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

  • Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser

    Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism och en avseende våldsbejakande islamistisk extremism (rapporterna Våldsam politisk extremism från år 2009 respektive Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige från år 2010).

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition