Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige SOU 2020:74

Publicerad

Betänkande av Eppo-utredningen.

Ladda ner:

Sverige har möjlighet att ansluta sig till rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Myndigheten benämns i fortsättningen Eppo, en akronym av det engelska namnet European Public Prosecutor’s Office, och förordningen benämns i fortsättningen Eppo-förordningen.

Utredningens uppdrag har bestått i att föreslå nödvändiga kompletterande bestämmelser till förordningen, att analysera behovet av författningsändringar och andra åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna delta i Eppo och att lämna förslag till sådana författningsändringar och andra åtgärder. Syftet har varit att åstadkomma en ändamålsenlig nationell reglering och organisation.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

    Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel.

Proposition (1 st)

  • Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

    Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. För att uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i Eppo föreslår regeringen en ny lag om Eppo och ett antal följdändringar i andra lagar.

Laddar...