Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU

Uppdaterad

Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen. Det är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023.

Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid en tidpunkt då medlemsstaterna och unionen som helhet står inför historiska utmaningar.

Läs mer om de fyra prioriteringarna på webbplatsen för det svenska ordförandeskapet.

Prioriteringarna är konkretiserade i ett ordförandeskapsprogram

Ordförandeskapsprogrammet beskriver mer ingående prioriteringarna och huvudriktningarna för Sverige ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Läs det svenska ordförandeskapsprogrammet på webbplatsen för ordförandeskapet.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.