Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Utökat uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ju2017/08663/KRIM

Publicerad

Ladda ner:

Kriminalvården ska utöka arbetet med regeringens tidigare beslutade uppdrag om att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten (Ju2016/06988/KRIM) genom att

  • redan under 2017 intensifiera utbildningsinsatserna ytterligare,
  • utveckla myndighetens beredskap för att kunna arbeta med s.k. återvändare genom att i tillämpliga delar använda Radicalisation Awareness Networks (RAN) manual,
  • utveckla myndighetens kunskap om möjliga kopplingar mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet samt annan kriminalitet,
  • utveckla och förstärka samarbetet med civila samhällets organisationer och andra aktörer som verkar på området,
  • ta initiativ till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de nordiska länderna, och
  • delta i relevanta samarbeten inom EU samt med andra länder och internationella forum som bedöms relevanta.

Kriminalvården ska under genomförandet av uppdragen samråda med det nationella centrum mot våldsbejakande extremism som regeringen avser att inrätta vid Brottsförebyggande rådet fr.o.m. den 1 januari 2018.

Uppdragstiden förlängs t.o.m. den 31 december 2019. Kriminalvården ska lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Kulturdepartementet) senast den 3 april 2020. Delredovisningar ska lämnas senast den 3 april 2018 och den 3 april 2019.