Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket Diarienummer: U2018/03202/UH

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Umeå universitet att leda ett arbete med att ta fram insatser som ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen- och förskollärarexamen. Arbetet ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna.

Ladda ner:

Uppdraget består i att:

  • utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och validering av reell kompetens som erhållits genom bl.a. tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att främja tillträde till en lärar- eller förskollärarutbildning,
  • på ett kommunikativt och lättillgängligt sätt bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas,
  • erbjuda kompletterande kurser inom lärar- och förskollärarutbildningarna, exempelvis kortare ämneskurser, för att studenten ska nå kursfordringarna omfattande ämnesstudierna för en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller för att uppnå full omfattning av de ämnesstudier som krävs för en grundlärarexamen, och
  • utforma och erbjuda en eller flera påbyggbara, poänggivande kurser med innehåll från den utbildningsvetenskapliga kärnan som ska kunna tillgodoräknas i lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen och erbjudas i flexibla studieformer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.