Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap om samhälls­konsekvenser utifrån olika smitt­spridnings­scenarier Diarienummer: Ju2020/04352

Publicerad

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att, med utgångs­punkt i de scenarier som Folk­hälso­myndig­heten löpande ska upp­datera avseende hur smitt­spridning av det virus som orsakar covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831 (delvis)), ta fram beskriv­ningar av tänkbara samhälls­konse­kvenser och åtgärder som berörda aktörer vidtar eller planerar att vidta. Uppdraget omfattar inte hälso- och sjukvårds­området och social­tjänst.

Ladda ner:

Arbetet bör utföras med beaktande av effekter av tidigare genom­förda och pågående åtgärder. Även erfaren­heter och åtgärder från andra länder ska beaktas om möjligt. 

Uppdraget ska genom­föras till och med den 31 december 2021 inom ramen för MSB:s ordinarie samverkans­strukturer med övriga myndig­heter och aktörer och redovisas löpande till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) så snart det är möjligt efter att Folk­hälso­myndig­heten tar fram och uppdaterar scenarierna. I genom­förandet av uppdraget ska MSB särskilt sam­verka med Folk­hälso­myndigheten, Social­styrelsen och läns­styrel­serna som samtidigt får uppdrag som utgör förut­sätt­ningar för detta uppdrag.