Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga Diarienummer: S2023/01669

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att hämta in och sammanställa kunskap om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning bland barn och unga. Myndigheten ska – utifrån kunskap och forskning – ta fram åldersanpassad vägledning och rekommendationer om digital medieanvändning bland barn och ungdomar. Myndigheten ska också sprida och kommunicera den framtagna kunskapen till barn och unga, föräldrar och vårdnadshavare samt övriga berörda.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska:

  • samverka med Statens medieråd
  • tillsammans med Statens medieråd hämta in kunskaper och erfarenheter från andra berörda myndigheter
  • samtala med barn, unga och övriga relevanta aktörer 
  • senast den 15 juni 2024 och den 15 december delredovisa samt den 15 december 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.