Remiss på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 Diarienummer: N2016/02401/JM

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring om förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 17 maj 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.