Remiss av Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord Diarienummer: Ju2017/06954/L5

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för departementspromemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.