Remiss av EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet Diarienummer: Ju2018/03104/L2

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit när Justitiedepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM[2018] 336).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.