Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Diarienummer: S2018/04100/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Socialdepartementet har remitterat promemorian Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 14 november 2018. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.